Úvod Účely
Sortiment
Zaujímavosti Fotogaléria Kontakt Štátné dotácie Návštevná kniha
Sortiment > Ostatné príslušenstvo
Solárne inštalačné jednotky Regusol

Solárna inštalačná jednotka zabezpečuje obeh teplonosnej kvapaliny, meranie a regulovanie prietoku, uzatvorenie, dodržiavanie maximálneho pretlaku a kontrolu solárneho okruhu. Má tepelnoizolačný obal a je určená pre montáž na stenu.

Solárna inštalačná jednotka Regusol – dvojvetvová je určená pre nátokovú a spiatočkovú vetvu s integrovaným ručným odvzdušňovačom, Regusol – jednovetvová len pre spiatočkovú vetvu primárneho okruhu v solárnych zariadeniach pracujúcich so slnečnými kolektormi na ohrev úžitkovej vody.

Solárna inštalačná jednotka je určená pre kolektorové pole do 10 kolektorov s primárnym okruhom s dĺžkou rúr maximálne 20 m.

Na pripojenie medených rúr Ø 22 x 1 mm do primárneho okruhu sa používa zovieracie zoskrutkovanie solárnej inštalačnej jednotky. Vetvu s čerpadlom je potrebné zapojiť na spiatočkovú (studenú) vetvu. Do medených rúr je potrebné vsunúť podperné púzdra Ø 22 x 1 mm, nasunúť prevlečnú maticu, rozovierací krúžok a rúru vsunúť do dutiny zoskrutkovania až na doraz. Prevlečnú maticu pevne dotiahnuť rukou a vidlicovým kľúčom o jednu otáčku. Použiť dva vidlicové kľúče – na teleso solárnej inštalačnej jednotky a prevlečnú maticu.

Priamo v balení solárnej inštalačnej jednotky je poistná armatúra, na ktorej je poistný ventil, ďalej sa tam nachádza konzola expanznej nádoby na ktorú sa dá cez tlakovú hadicu na spodný vývod poistnej armatúry a na dvojitý blokovací ventil pripojiť expanzná nádoba. Na vývod poistného ventila je vhodné namontovať oblúk z plastickej hmoty s hadicou a jej koniec vsunúť do zbernej nádoby.

Plnenie a vyprázdňovanie primárneho okruhu je možné pomocou bočných guľových kohútov na vetve s čerpadlom.

Teplonosná kvapalina thesol
Je netoxická, nezapáchajúca, ekologicky nezávadná kvapalina fialovej farby s nízkym bodom tuhnutia. Je roztokom propylénglykolu s inhibitormi korózie, stabilizátormi a napeňovadlami.
Neobsahuje žiadne fosfáty, dusitany a amíny. Obsahuje horkú prísadu, ktorá je ochranou proti náhodnému požitiu pri porušení tesnosti tepelného výmenníka a prieniku do okruhu pitnej vody. Nie je vhodná pre styk s pozinkovanými materiálmi.
Kvapalina je biologicky odbúrateľná. Životnosť náplne v uzavretom systéme je minimálne 6 rokov.
Základné charakteristiky
Merná hmotnosť 1030 kg.m-3
Teplota tuhnutia -32 oC
Špecifická tepelná kapacita pri 20 oC 3,58 J.kg-1.K-1
Kinematická viskozita pri 20 oC 5 mPa.s
pH 7,2 - 8,0
Pracovná teplota 230 oC, krátkodobo do 300 oC

Používajú sa na tepelnú izoláciu medených rozvodov trubiek Ø 18 a 22mm primárneho a sekundárneho rozvodu teplonosnej kvapaliny u kolektorov TS.

Aeroflex - SSH
Tepelná izolácia s uzavretou štruktúrou buniek nenasiakavá. Je odolný voči UV žiareniu a ohybný aj v extrémnych podmienkach ( pri teplote -57 oC ). Nespôsobuje koróziu medených a ušlachtilých materiálov. Tepelná vodivosť pri 40oC je 0,040 W.m-1.K-1.

Použitelnosť v rozmedzí teplôt –57 až +175 oC.


Therwoolin
Tepelná izolácia na báze jemných sklenených vlákien s hydrofóbnou úpravou kašírovaná zosilnenou hliníkovou fóliou.Hliníková fólia v mieste rezu na vnútornej strane je vybavená samolepiacim tesnením. Hustota izolácie 50-60 kg. m-3. Tepelná vodivosť pri 40 oC je 0,035W.m-1K-1.

Použitelnosť do teploty 250 oC.


Antikorová vlnovcová rúraDN16, DN20; 30 m s izoláciou
» Antikorová vlnovcová rúra DN 16, DN20; 30 m s izolácou.


Expanzné nádoby
Uzavreté oceľové nádoby s gumovým vankúšom, slúžiacim na vyrovnanie pretlaku pri stagnačnej teplote kolektora. Gumový vankúš doporučujeme pred naplnením systému natlakovať na 2.5 - 3 bar. Solárne zariadenia s kolektormi TS sa zásadne montujú ako uzavretý systém s uzavretou expanznou nádobou. Dimenzovanie expanznej nádoby závisí od celkového objemu kvapaliny v zariadení a od výkonu zdroja tepla. Vo všeobecnosti platí zásada, že pre jeden kolektor TS má byť navrhnutý objem expanznej nádoby 6 litrov.

© ENPOMA 2013